Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Debata publiczna - raport o stanie Gminy za 2021 rok

AKTUALNOŚCI

Treść

 

Debata publiczna - raport o stanie Gminy za 2021 rok

Zgodnie z art. 28 aa. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) Wójt Gminy Podegrodzie przedstawia Radzie Gminy Podegrodzie Raport o stanie Gminy Podegrodzie za rok 2021, do dnia 31 maja 2022 r. Raport stanowi podsumowanie działalności wójta w minionym roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatrzy Raport o stanie Gminy podczas sesji, na której będzie podejmowana uchwała o udzieleniu lub nie udzieleniu wójtowi absolutorium, czyli zgodnie ustawą o finansach publicznych do dnia 30 czerwca. W trakcie sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy, nad którym będzie przeprowadzona debata, w debacie tej będą mogli wziąć udział Radni Gminy Podegrodzie oraz mieszkańcy Gminy. Zgodnie z ustawą mieszkaniec, który będzie chciał wziąć udział w debacie nad raportem będzie musiał złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Podegrodzie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Jak wskazuje art. 28aa ust. 8 ustawy, zgłoszenie należy złożyć najpóźniej  w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, na której będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy, mieszkańcy będą zabierać głos według kolejności otrzymania przez Pana Przewodniczącego zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja Rady Gminy Podegrodzie, na której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu, zatem zgłoszenia do udziału w debacie należy składać do 27 czerwca 2022 r.  na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Podegrodzie.


Załączniki:

  1. Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie
  2. Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Podegrodzie
1301817