OGŁOSZENIE Wójt Gminy Podegrodzie ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Podegrodzie

Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu pn.: Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie. Jest on dokumentem strategicznym, programującym działania w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Pozwolił on określić priorytetowe działania zmierzające do poprawy warunków życia na terenach wymagających szczególnego wsparcia. Dokument bazowy został zatwierdzony w 2017 roku, lecz w wyniku prac Komitetu Rewitalizacji a także szeroko zakrojonych procedur monitoringu oraz upowszechniania Programu Rewitalizacji postanowiono o włączeniu nowych zadań. W związku z powyższym uruchomiono procedurę aktualizacji GPR.

Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:

 1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
 2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
 3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 6. organy władzy publicznej;
 7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 28 czerwca 2018 r. do dnia 23 lipca 2018 r. do godz. 16:00 w formie:

 • spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji w dniu 29.06.2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Podegrodziu;
 • zbierania uwag ustnych w siedzibie Urzędu Gminy (33-386 Podegrodzie 248) w trakcie trwania konsultacji w godzinach urzędowania, osoba odpowiedzialna: p. Ewa Janur, pok. 21, tel. 18-4459-033 wew. 65;
 • zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej,
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:
 • drogą elektroniczną na adres: info@odpady.biz.pl,
 • drogą korespondencyjną na adres Wykonawcy: IGO Sp. z o.o., ul. Barbary 21a,
  40-053 Katowice,
 • bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Podegrodzie.

 

Materiały dotyczące konsultacji, tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w okresie trwania konsultacji:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Podegrodzie oraz na stronie internetowej www.podegrodzie.pl;
 • w Urzędzie Gminy Podegrodzie (33-386 Podegrodzie 248), pok. 24, w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie informuję że istnieje możliwość składania projektów nowych zadań na kartach załączonych poniżej. Wypełnione karty można dostarczać:

 • drogą elektroniczną na adres: info@odpady.biz.pl,
 • drogą korespondencyjną na adres Wykonawcy: IGO Sp. z o.o., ul. Barbary 21a,
  40-053 Katowice,
 • bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Podegrodzie

 

Tagi