Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Gmina Podegrodzie zakończyła prace nad przygotowaniem Regulaminem Komitetu Rewitalizacji Gminy Podegrodzie. Komitet Rewitalizacji Gminy Podegrodzie będzie wspierać działania Wójta Gminy Podegrodzie w obszarze rewitalizacji i stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy. Dodatkowo Regulamin nadaje Komitetowi funkcje opiniodawczo–doradcze w sprawach związanych z opracowaniem
i wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji.

W dniach od 17 maja do 9 czerwca 2017 roku odbyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Załączony raport stanowi podsumowanie przebiegu konsultacji.

Raport z konsultacji spolecznych-Komitet Rewitalizacji.pdf

Tagi