„Przebudowa drogi gminnej nr 293889K Krzaki Gostwickie w miejscowości Gostwica i nr 293752K Za Pospólne w miejscowości Mokra Wieś w km 0+000,00 – 2+100,00”

„Przebudowa drogi gminnej nr 293889K Krzaki Gostwickie w miejscowości Gostwica i nr 293752K Za Pospólne w miejscowości Mokra Wieś w km 0+000,00 – 2+100,00” Wtorek, 5 września 2017 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem

„Budowa przedszkola gminnego w Podegrodziu”

Czwartek, 19 maja 2016 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna Działanie: 6.2. Rozwój obszarów wiejski

MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE PODEGRODZIE

Piątek, 25 marca 2016 W okresie od 02.06.2014 r. do 31.12.2014 r. Gmina Podegrodzie zrealizowała projekt pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Podegrodzie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencj