„Budowa przedszkola gminnego w Podegrodziu”

Czwartek, 19 maja 2016 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna Działanie: 6.2. Rozwój obszarów wiejski

MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE PODEGRODZIE

Piątek, 25 marca 2016 W okresie od 02.06.2014 r. do 31.12.2014 r. Gmina Podegrodzie zrealizowała projekt pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Podegrodzie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencj