Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu

             OPS w Podegrodziu rozpoczął swoją działalność w 1990 r. Działa w oparciu o przepisy:
-ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym ( tj. DZ. U. z 1998r. Nr 64,poz.414 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj DZ.U. z 2004r. Nr 64 poz.593),
- ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014 z późn. zm.)
- innych właściwych aktów prawnych,

 

 
OPS realizuje własne i zlecone zadania z zakresu pomocy społecznej polegające w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2) pracy socjalnej;
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6) OPS realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz z zadaniami określonymi przez Radę Gminy Podegrodzie, natomiast zadania zlecone z ustaleniami przekazanymi przez administrację rządową.


Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Ośrodek przez cały rok 2009 realizował unijny projekt systemowy „Czas na aktywność społeczno – zawodową w gminie Podegrodzie” to projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Do jego głównych założeń należy wyrównywanie szans osób, napotykających na różnorakie przeszkody w sferze osobistej oraz na rynku pracy Rezultaty, które udało się osiągnąć poprzez realizację projektu, są bardzo dobrą prognozą na przyszłość. Dziewięcioosobowa grupa uczestników zyskała konkretne umiejętności, które w dużym stopniu ułatwią jej znalezienie i podjęcie pracy. Wytrwała nauka oraz pomoc ze strony specjalistów, pozwoliły jej też na wypracowanie zawodowego wizerunku, atrakcyjnego dla potencjalnych pracodawców. Kluczowe rezultaty ma przynieść jednak aktywizacja społeczna, której poziom będzie zależał od właściwego zaangażowania uczestników oraz wykorzystania nabytej wiedzy i kwalifikacji w ich codziennym życiu.

 

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Pracą w Ośrodku Pomocy Społecznej kieruje Pani Barbara Grabiak - tel. 018 4484968

http://podegrodzie.naszops.pl/

 

RZĄDOWY PROGRAM WSPIERANIA OSÓB POBIERAJACYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgrodziu informuje, że w związku z ogłoszeniem naboru na stanowisko pracownika socjalnego w ramach EFS zostaje przedłużony termin składania podań o pracę do dnia  30.11.2011 r.


Rozliczenie Bank Żywności


Pierwsza pomoc w przypadku złamania ręki


PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU
NA STANOWISKO  PRACOWNIKA SOCJALNEGO
 W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PODEGRODZIU

<<<pobierz>>>


Pracownik Socjalny stanowisko pracy współfinansowane przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - wyniki naboru

<<<pobierz>>>

 

Kierownik: Sabina Urbanik