Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

AKTUALNOŚCI

Treść

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Podegrodzie

 o przystąpieniu  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.)  zawiadamiam:

 

 • o podjęciu przez Radę Gminy Podegrodzie uchwały Nr XXXIII/403/2021 z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie obejmującej teren w rejonie działki nr 1087/13 położonej w Podegrodziu,
 • o  przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu i do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 8 kwietnia 2022r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Podegrodzie (33-386 Podegrodzie 248) lub w postaci elektronicznej (gmina@podegrodzie.pl) lub platformy usług administracji publicznej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Podegrodzie. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane
  do archiwum w Urzędzie Gminy w Podegrodziu jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami
  dot. archiwizacji dokumentów,
 2. administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248,
 3. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania,
 4. składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych,
  ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 5. składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503.),
 7. składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,
 8. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Podegrodzie e-mail: usc@podegrodzie.pl.

Załącznik:

Przystapienie 1087 podegrodzie

1330995