Przejdź do treści
Przejdź do stopki

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

Aktualności

Treść

WÓJT GMINY PODEGRODZIE                               
                                                                                  Podegrodzie, dnia 5 stycznia 2022 r.

Nasz znak: ROS-RG.6150.1.2022                                         

 

OBWIESZCZENIE

o terminie polowań zbiorowych

 

            Wójt Gminy Podegrodzie, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1683, z późn. zm.) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 198 dla Koła Łowieckiego „CIS” Nowy Sącz, z/s Stadła 129, 33-386 Podegrodzie, iż w dniach 26.01.2022 r., 29.01.2022 r. oraz 30.01.2022 r. w miejscowościach: Gostwica, Brzezna, Chochorowice, a także Podrzecze będzie przeprowadzane polowanie zbiorowe na drapieżniki. Rozpoczęcie polowania nastąpi o godzinie 830, a zakończone zostanie o godzinie 1400.

           Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 42ab ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie – „Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz  z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu,     a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.”   Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

           Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w tut. Organie, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Podegrodziu, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.malopolska.pl/ugpodegrodzie),   w aktualnościach na stronie internetowej Urzędu Gminy Podegrodzie (http://www.podegrodzie.pl/) oraz na tablicach ogłoszeń w następujących miejscowościach: Gostwica, Brzezna, Chochorowice oraz Podrzecze na terenie gminy Podegrodzie.

 

                                                                                                                 Z up. Wójta   
                                                                                                                      mgr inż. Elżbieta Popardowska
                                                                                                     Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
                                                                                                   Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

1194977