Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Wójt Gminy Podegrodzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Podegrodzie

Treść

Wójt Gminy Podegrodzie, na podstawie art. 37 ust. 1, art., 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r. 1490 ze zm.), ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym:

1.

168/1 o powierzchni 0,06 ha, położonej w obrębie Stadła, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00137197/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30.000,00 zł brutto

 

Wadium: 3.000,00 zł

 

Opis i przeznaczenie nieruchomości:

Działka na podstawie Uchwały nr 370/XLVIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16.07.2010 r. podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość położona jest częściowo w terenach zabudowy mieszkaniowo usługowej - symbol MU1, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod lokalizację zabudowy jednorodzinnej. Jako dopuszczalne przeznaczenie przyjmuje się: lokalizację obiektów usługowych i rzemieślniczych, lokalizację zabudowy zagrodowej, lokalizację obiektów użyteczności publicznej z zakresu opieki zdrowotnej i społecznej, obsługi bankowej i pocztowej, administracji, kultury, oświaty, sportu, lokalizację wolnostojących garaży i budynków gospodarczych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, miejsca postojowe, ścieżki rowerowe, obiekty małej architektury i zieleń urządzoną, cieki wodne wraz z obudową biologiczną, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

Ponadto przedmiotowa działka częściowo położona jest w terenach komunikacji, drogi wewnętrzne – symbol KDW.

Nieruchomość jest niezabudowana o kształcie przybliżonym do trójkąta, położona w terenie płaskim, przylega bezpośrednio do drogi stanowiącej własność Wód Polskich.

Dział III i IV księgi wieczystej nr NS1S/00137197/9 wolny jest od wpisów, nieruchomość wolna jest od zobowiązań.

 

1. Miejsce i warunki przetargu:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wymienionej wyżej nieruchomości odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Podegrodzie, adres 33-386 Podegrodzie 248, w pokoju nr 33 w dniu 28 grudnia 2021 r. o godzinie 8.00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniężnej z dopiskiem:

„Sprzedaż działki 168/1 w Stadłach”.

Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Podegrodzie tj.: Bank Spółdzielczy w Podegrodziu nr 41 8814 0003 2001 0000 1935 0002, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 23 grudnia 2021 r. o godz. 15.00 wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Podegrodzie.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium w terminie wyżej wskazanym oraz dowód tożsamości.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od odwołania, rozstrzygnięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie jego wniesienia.

 

2. Uczestnictwo w przetargu:

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć uchwałę odpowiedniego organu wyrażającą zgodę na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa pisemnego.

 

3. Dodatkowe informacje:

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 300 zł dla działki stanowiącej przedmiot sprzedaży.

Cena nabycia nieruchomości, płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

W dniu podpisania umowy notarialnej cena nabycia nieruchomości winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Podegrodzie. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r, o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów w/w ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można  uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy Podegrodzie, pokój nr 1, tel 18 414 07 71 w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargach jest zamieszczone na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Podegrodzie a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Stadła.

Wójt Gminy Podegrodzie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.   

1163464