Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zaproszenie do wzięcia udziału w XXXIII sesji Rady Gminy Podegrodzie

Aktualności

Treść

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w XXXIII sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.

             

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Wójta Gminy.
 5. Przyjęcie Rezolucji w sprawie podziękowania za pracę i oddanie dla wszystkich służb mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej za obronę naszego kraju w związku z kryzysem migracyjnym na granicy Polsko - Białoruskiej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Podegrodzie na 2021 rok.
 7. Podjęcie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet przysługujących radnym Rady Gminy Podegrodzie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Podegrodzie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Podegrodzie. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Żłobka w Podegrodziu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Żłobka w Brzeznej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łącko zadania z zakresu pomocy społecznej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Podegrodzie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Podegrodzie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/411/2013 Rady Gminy Podegrodzie    w sprawie  ustalenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Podegrodzie polegającej na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odpadów komunalnych przez Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Podegrodziu oraz ustalenia wysokości cen za tę usługę.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Podegrodzie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie w obrębie Podegrodzie.
 19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 20. Wolne wnioski i informacje.
1163437