Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Aktualności

Treść

Nasz znak: ROS-RG.6150.3.2021                                          

            Wójt Gminy Podegrodzie, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 z późn. zm.) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 222 dla myśliwych Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Nowym Sączu, 33-390 Łącko 275.

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Nowym Sączu w roku 2021/2022 na terenie gminy Podegrodzie:

Lp.

Data

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Nazwa polowania

Miejsce zbiórki

1.

30.10.2021

8:30

16:00

OLSZAŃSKI LAS

kościół Olszanka

2.

27.11.2021

8:30

16:00

OSOWIE

śmietnik Podegrodzie

3.

02.01.2022

8:30

16:30

NOWOROCZNE

cmentarz Szczereż

 

              Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 42ab ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie – „Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.” Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

           Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w tut. Organie, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Podegrodziu, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.malopolska.pl/ugpodegrodzie), w aktualnościach na stronie internetowej Urzędu Gminy Podegrodzie (http://www.podegrodzie.pl/) oraz na tablicach ogłoszeń w następujących miejscowościach: Olszana, Olszanka oraz Podegrodzie na terenie gminy Podegrodzie.

1138376