Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie w obrębie Podegrodzie

Aktualności

Treść

                                                                                                                                            BIP
                                                                                                                                       ​Strona Internetowa UG

Znak: ROS.PP.6721.6.2021                                                                                                                                                                                                                       Podegrodzie, dn.11.10.2021r.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Podegrodzie w obrębie Podegrodzie

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam:

- o podjęciu przez Radę Gminy Podegrodzie w dniu 17 czerwca 2021 r. Uchwały Nr XXIX/371/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie w obrębach Brzezna, Chochorowice, Długołęka-Świerkla, Naszacowice, Olszana, Podegrodzie, Stadła dla obszaru w rejonie  działek nr 618 w Podegrodziu (obszar wskazany w zał. nr 13 do ww Uchwały),

- o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmiany na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248 w terminie do 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres email: gmina@podegrodzie.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Osoby posiadające e-dowód, które złożą wnioski/uwagi za pośrednictwem np. poczty elektronicznej nie muszą być opatrzone podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jako dokumentów wymagających udziału społeczeństwa.

 

 

Szczegółowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych. Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Wójt Gminy Podegrodzie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Podegrodzie za pomocą e-mail: usc@podegrodzie.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Załaczniki:

  1. Uchwała nr XXIX/371/2021 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 17.06.2021r.
  2. Szkic sytuacyjny.
1138375