Ostrzeżenie dotyczące ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Związku z otrzymanym pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 18.02.2021 r., znak: PIW.CHZ.5101.14.4.2021, tut. Urząd informuje o licznych nowych przypadkach wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Polski.

 

Mając na uwadze powyższe, informujemy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grupy na ptaki utrzymywane w gospodarstwach;

 

ZAKAZUJE SIĘ:

 1. Pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

 2. Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

   

  NAKAZUJE SIĘ:

 1. Utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami.

 2. Zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

 3. Utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostępu do zbiorników wodnuch, do których dostęp mają dzikie ptaki.

 4. Przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

 5. Karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.

 6. Wyłożenie mat dezynfekujących przed wejściem i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zabezpieczającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym.

 7. Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich.

 8. Oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem.

 9. Powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu.

 10. Dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 

Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: zwiększonej śmiertelności, znacznego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborności ruchów, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki, nagłego spadku nieśności.

1. Uwaga HPAI

2. Uwaga HPAI (2)

Tagi