Ważność legitymacji studenckich

Marek Konieczny Rzecznik Praw Studenta:

 

 

Do biura Rzecznika Praw Studenta zgłaszają się studenci, którzy obawiają się ukarania dodatkową opłatą za brak ważnej legitymacji studenckiej lub taką opłatą zostali już obciążeni.

 

Sytuacja, w której się znaleźliśmy wymaga współpracy i realizacji obowiązujących przepisów. W związku z czym pragnę przypomnieć, że legitymacje z hologramem do dnia 31 marca 2020 r. oraz do dnia 31 października 2020 r. pozostają ważne z uwagi na ograniczenie funkcjonowania uczelni. Poniżej przedstawiam podstawę prawną.

 

Początkowo Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów przedłużono ważność legitymacji studenckich do dnia 31 maja 2020 r.

 

Następnie dodano art. 51b ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym: W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ograniczono funkcjonowanie uczelni, które kolejnymi rozporządzeniami było przedłużane do dnia 30 września 2020 r.

 

Ponownie ograniczono funkcjonowanie uczelni wprowadzono Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Wobec powyższego legitymacje z hologramem ważnym do dnia 31 marca 2020 r. jak i 30 września 2020 r. pozostają w chwili obecnej ważne bezterminowo (60 dni po uchyleniu wskazanego rozporządzenia). Wskazana regulacja ma na celu ograniczenie przemieszczania się studentów w stanie epidemii, bowiem wymóg uzyskania aktualnego hologramu oznaczałby konieczność osobistego stawiennictwa na uczelni, w czasie gdy zajęcia odbywają się w formie zdalnej.

 

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o przekazanie powyższych informacji do właściwych jednostek podległych Państwu, w szczególności do przewoźników komunikacji miejskiej oraz przeszkolenie w tym zakresie kontrolerów biletów. 

 

 

Tagi