Ostrzeżenie dotyczące ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Związku z otrzymanym pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 26.10.2020 r., znak: PIW.CHZ.5101.14.5.2020, tut. Urząd informuje o wystąpieniu w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie Rosji i Kazachstanu. Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków w Europie, w tym w Polsce.

 

Związku z tym informujemy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grupy na ptaki utrzymywane w gospodarstwach;

 

            ZAKAZUJE SIĘ:

 1. Pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.
 2. Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

 

NAKAZUJE SIĘ:

 1. Utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami.
 2. Zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
 3. Utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostępu do zbiorników wodnuch, do których dostęp mają dzikie ptaki.
 4. Przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami.
 5. Karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.
 6. Wyłożenie mat dezynfekujących przed wejściem i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zabezpieczającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym.
 7. Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w ty mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich.
 8. Oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem.
 9. Powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu.
 10. Dokumentowanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 

Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: zwiększonej śmiertelności, znacznego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborności ruchów, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki, nagłego spadku nieśności.

 

 

pismo PDF

Tagi