Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Aktualności

Treść

WÓJT GMINY PODEGRODZIE                             Podegrodzie, dnia 21 października 2020 r.

 

Nasz znak: ROS-RG.6150.5.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

o terminie polowań zbiorowych

Wójt Gminy Podegrodzie, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 198 dla Koła Łowieckiego „CIS” Nowy Sącz, z/s Stadła 129, 33-386 Podegrodzie. Terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „CIS” Nowy Sącz na sezon 2020/2021 na terenie gminy Podegrodzie:

Polowania dodatkowe w zależności od warunków pogodowych w następujących miejscowościach: Gostwica - Mokra Wieś - Brzezna w terminach: 11.11.2020 r., 14.11.2020 r., 18.11.2020 r. oraz 25.11.2020 r., a także w miejscowości Podrzecze w terminach: 06.01.2021 r., 13.01.2021 r., 20.01.2021 r. oraz 27.01.2021 r.

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 42ab ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie – „Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.” Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi. Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w tut. Organie, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Podegrodziu, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.malopolska.pl/ugpodegrodzie), w aktualnościach na stronie internetowej Urzędu Gminy Podegrodzie (http://www.podegrodzie.pl/) oraz na tablicach ogłoszeń w następujących miejscowościach: Gostwica, Mokra Wieś, Brzezna oraz Podrzecze na terenie gminy Podegrodzie.

 

                                                              Z up. Wójta

                                                                  (-) mgr inż. Elżbieta Popardowska

                                                                Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
                                                                                 Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
 
 
1163456