Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Podegrodzie

Aktualności

Treść

Podegrodzie, dn. 16.10.2020 r.

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

 

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w XXIII sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 26 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Przewodniczącego Rady Gminy.

 4. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Wójta Gminy.

 5. Analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2019 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Podegrodzie na 2020 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/141/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie deklaracji udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łącko.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Podegrodzie ze Spółdzielni Socjalnej „Wiejski Kociołek”.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
  w Podegrodziu.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej
  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Podegrodzie.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Chełmiec przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Chełmiec.

 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/228/2020 Rady Gminy Podegrodzie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie w zakresie przeznaczenia działek zlokalizowanych w miejscowościach Brzezna, Chochorowice, Długołęka-Świerkla, Gostwica, Juraszowa, Naszacowice, Olszana, Podegrodzie, Rogi i Stadła oraz w zakresie zmiany ustaleń tekstowych.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie obejmującej tereny położone
  w Podrzeczu i Stadłach.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów położonych w miejscowościach Gostwica, Olszana, Podrzecze, Stadła.

 18. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

 19. Wolne wnioski i informacje.


 

 

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Podegrodzie

(-) mgr Andrzej Padula

 

 

1163441