Modernizacja GPSZOK

Gmina Podegrodzie otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa została zawarta w dniu 3 czerwca 2020 r. z Zarządem Województwa Małopolskiego z terminem realizacji do końca wrzesień 2020 r. (dlatego konieczne było podjęcie szybkich prac modernizacyjnych na GPSZOK po przeprowadzeniu postępowania przetargowego). Celem projektu jest wzrost jakości życia mieszkańców i atrakcyjności turystycznej gminy dzięki redukcji zanieczyszczeń środowiska naturalnego poprzez poprawę dostępu mieszkańców do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych  oraz wzrost wiedzy mieszkańców w zakresie gospodarowania i segregacji odpadów.

Tytuł projektu: "Budowa zadaszenia nad kontenerami zlokalizowanymi w PSZOK w Podegrodziu oraz utwardzenie istniejącego placu wraz z zakupem 4 kontenerów".

Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami,

Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR,


Wartość zadania: 275 308,01 zł
Dofinansowanie: 234 011,80 zł

Termin rozpoczęcia zgodnie z umową:  czerwiec 2020 r.
Termin zakończenia: wrzesień 2020 r.

 

Tagi