Zaproszenie do wzięcia udziału w XVIII sesji Rady Gminy Podegrodzie

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

                 Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w XVIII sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Przewodniczącego Rady Gminy.

4.       Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Wójta Gminy.

5.       Przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Podegrodzie w 2019 r.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

6.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu do prowadzenia postępowań w sprawach udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Podegrodzie oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Podegrodzie na 2020 r.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podegrodzie do gminnego zasobu nieruchomości.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Naszacowice do gminnego zasobu nieruchomości.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie w zakresie przeznaczenia działek zlokalizowanych w miejscowościach Brzezna, Chochorowice, Długołęka-Świerkla, Gostwica, Juraszowa, Naszacowice, Olszana, Podegrodzie, Rogi i Stadła oraz w zakresie zmiany ustaleń tekstowych.

12.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

13.   Wolne wnioski i informacje.

Tagi