Przejdź do treści
Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Podegrodzie

Aktualności

Treść

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Podegrodzie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

 

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283, 284, 322) oraz uchwał Rady Gminy Podegrodzie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie: Nr XXI/237/2016 z dnia 29.11.2016r. w zakresie określonym na załączniku nr 8 do tej uchwały, Nr XI/136/2019 z dnia 12.09.2019r. w zakresie określonym na załącznikach nr 2, 8, 26, 27 i 29 do tej uchwały oraz Nr XII/147/2019 i XII/148/2019 z dnia 23.10.2019r. w zakresie określonym na załącznikach nr 1 do tych uchwał.

 

z a w i a d a m i a m   o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie obejmującego tereny położone w miejscowościach: Brzezna, Chochorowice, Gostwica, Podegrodzie i Podrzecze wraz z prognozami oddziaływania na środowisko - w dniach od 2 do 30 czerwca 2020r. w Urzędzie Gminy Podegrodzie w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 1. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020r. w Urzędzie Gminy w Podegrodziu w pokoju nr 1 o godz. 10ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie i do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej gmina@podegrodzie.pl do Wójta Gminy Podegrodzie (33-386 Podegrodzie 248) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2020r.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
1)   dane osobowe podawane są w celu składania uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Podegrodzie jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów
2)  administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Podegrodzie z siedzibą: 33-386 Podegrodzie 248, tel.(18) 445 90 66, e-mail: gmina@podegrodzie.pl,
3)  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwag bez rozpoznania,
4)  składający uwagi ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
5)   składający uwagi ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
6)   podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 9 , 11 i art.18  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293),
7)  składający uwagi ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagi ,
8)  dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Podegrodzie: e-mail: iodo@podegrodzie.pl


 
 
 
 
 
1126953