Odpady wielkogabarytowe w Gminie Podegrodzie- co o nich wiemy

    Odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych, można zawozić przez cały rok do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podegrodziu (GPSZOK), bez konieczności uiszczania dodatkowej opłaty. Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swój rozmiar i masę nie mogą być umieszczane w typowych workach/pojemnikach. Do takich odpadów zaliczamy m. in. stare meble, stoły, łóżka, krzesła, materace, dywany, kabiny prysznicowe, umywalki, zabawki dużych rozmiarów. Odpady wielkogabarytowe są problemowe ze względu na swoje duże rozmiary, dlatego dla mieszkańców gminy Podegrodzie został zorganizowany odbiór odpadów wielkogabarytowych w systemie kontenerowym w poszczególnych sołectwach. Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych oprócz typowych gabarytów zebrano również bardzo dużą ilość opon pochodzących z traktorów, przyczep, a więc pochodzących z działalności rolniczej, które wygenerowały duży tonaż.

      Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpady pochodzące z działalności rolniczej, takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, sznurki, folie po kiszonkach, folie po tunelach, skrzynki, opony ciągnikowe,od przyczep i innych maszyn rolniczych, wyeksploatowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw oraz inne odpady pochodzące z działalności rolniczej, nie są odpadami komunalnymi. Rolnik będący wytwórcą tego typu odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować wyżej wymienione odpady, poprzez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

     W latach 2016 i 2017 nie było zorganizowanej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, a mieszkańcy tego typu odpady oddawali do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie ilość odpadów wielkogabarytowych kształtowała się na poziomie około 60 ton w ciągu roku. Z uwagi iż mieszkańcy prosili o zorganizowanie takiej zbiórki, w kolejnych latach w poszczególnych sołectwach odbył się odbiór odpadów o dużych rozmiarach, ale nikt nie przewidział takiej ilości.

     Na terenie Gminy Podegrodzie funkcjonuje Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwany „GPSZOK”, usytuowany na terenie działek przynależnych do zamkniętego składowiska odpadów w miejscowości Podegrodzie.

     Punkt ten świadczy usługi 1 raz w tygodniu, w każdy poniedziałek w godzinach od 1200 do 2000 w okresie od kwietnia do września  oraz w godzinach: od 900 do 1700  w okresie od października do marca.

     Do punktu tego mieszkańcy – właściciele nieruchomości zamieszkałych, mogą nieodpłatnie przywieźć w szczególności: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w szczególności gruz z drobnych remontów.

     W punkcie tym można również oddać tzw. odpady problemowe, do których zaliczamy: świetlówki i żarówki energooszczędne, stare farby i rozpuszczalniki, różnego typu środki i odczynniki chemiczne. Punkt ten przyjmuje również odpady o walorach surowców wtórnych tj. szkło, opakowania wielomateriałowe, plastiki i metal jako uzupełnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów.

     Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina ma zorganizować odbiór odpadów komunalnych, a więc odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Do odpadów komunalnych nie zaliczamy np.: karoserii samochodowej (szyb samochodowych, zderzaków, maski, błotniki), styropian, papa, wełny mineralnej, odpady rolnicze.

     Bardzo często tutejszy urząd otrzymuje zgłoszenia iż w rejonach rzeki Dunajec, wysypywane są odpady różnego pochodzenia (łóżka, meble, opony, części samochodowe, ubrania itp.). Niestety świadczy to o tym, że świadomość ekologiczna naszego społeczeństwa jest nadal niska. Odpady leżące dookoła nas wystawiają nam złe świadectwo. Gmina Podegrodzie od wielu lat boryka się z takim problemem i reaguje na takie działania poprzez sprzątanie własnych terenów, poboczy dróg gminnych itp., a tereny wzdłuż rzeki Dunajec to w większości tereny zarządzane przez Wody Polskie.

Gmina Podegrodzie zawsze przyjmuje takie zgłoszenie i w takich przypadkach, gdzie właścicielem gruntu są inne podmioty wzywa właściciela gruntu do usunięcia odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczony.

 

     Wobec powyższego oraz mając na względzie estetyczny wygląd naszej Gminy, czyste środowisko jak również zdrowie nas samych, dbajmy o nasze otoczenie i zwracajmy uwagę o nie wyrzucanie odpadów do przydrożnych rowów, lasów i innych miejsc.

 

Tagi