KOMUNIKAT - O RYZYKU WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PMlO 14.01.2020

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i wskazuje na wystąpienie przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM l O dla stężenia 24-godzinnego w dniu 14.01.2020 r.

Działania ochronne:

Mieszkańcy obszaru, a zwłaszcza osoby szczególnie  wrażliwe  na  zanieczyszczenie  powietrza: dzieci          młodzież    poniżej    25    roku    życia,    osoby    starsze          w    podeszłym     wieku,    osoby z   zaburzeniami   funkcjonowania   układu   oddechowego,   chorzy   na   astmę,   choroby   alergiczne   skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinni pod jąć następu jące środki ostrożności:

ograniczyć długotrwałe przebywanie  na otwartej przestrzeni  dla uniknięcia  długotrwałego  narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia, włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,

ograniczyć  duży  wysiłek  fizyczny  na  otwartej  przestrzeni  np.  upraw1ame  sportu  lub  czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

 

śledzić   informacje   o  aktualnych   zanieczyszczeniach   powietrza   na   stronie  Inspekcji   Ochrony Środowiska http://powietrze.gios.gov.pl/p jp/airPollution?wo j=malopolskie.

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny  ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla  uniknięcia  narażenia  na  wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.

Działania operacyjne:

Apelu je  się do mieszkańców  obszaru o:

do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego  lub gazowego, a jeżeli  nie jest  to możliwe, zastosowanie  wysokiej jakości  węgla

 

lub drewna,

zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,  podróżowanie                                komunikacją     zbiorową       lub     korzystanie      z     wspólnych       dojazdów      zamiast indywidualnych  podróży  samochodem,  a na  krótkich  odcinkach  przemieszczanie  się pieszo  lub rowerem,

ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

Władze  gmin  powinny  podjąć  intensywne  kontrole  w  zakresie  przestrzegania  zakazu  spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

Podmioty gospodarcze powinny:

zawiesić   uciążliwe   prace   budowlane     w   części,   w   której   wiążą   się   one   z   dużą   emisją niezorganizowaną do powietrza ,

czasowo wstrzymać procesy technologiczne , które powodują znaczącą emisję pyłu , zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenia.

Policja oraz zarządcy dróg powinni nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.

Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).

W przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia, zarządcy dróg powinni prowadzić czyszczenie ulic na mokro oraz wyznaczyć alternatywne trasy dla odcinków dróg o największym  natężeniu  ruchu samochodowego, zwłaszcza dla samochodów ciężarowych w celu omijania centrum miast.

Tagi