Zaproszenie do wzięcia udziału w XV sesji Rady Gminy Podegrodzie

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w XV sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.

 

Proponowany porządek obrad: 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Wójta Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/182/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2020 nr XIV/183/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały przyjęcia do realizacji projektu pn. „Super Szkoły
  w Gminie Podegrodzie” o numerze RPMP.10.01.03-12-0377/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Podegrodzie na lata 2020-2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Brzezna do gminnego zasobu nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2020 rok.
 10.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 11. Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Podegrodzie

(-) Józef Kotarba

Tagi