Zaproszenie na sesję 29.11.2019

Podegrodzie, dn. 21.11.2019 r.

 

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

 

                 Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                             o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w XIII sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 13.00                    w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.

Proponowany porządek obrad: 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie
  z dnia 28 grudnia 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/36/2018 Rady Gminy Podegrodzie
  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/428/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego zmienionej Uchwałą nr XXXVII/435/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 15 maja 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Podegrodzie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/189/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Podegrodzie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Gminna Stołówka w Brzeznej”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/442/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 maja 2014r. w sprawie  ustalenia opłat za pobyt i  wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Podegrodzie i warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia tych opłat.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/143/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: „Gminny Żłobek w Brzeznej” i nadania mu statutu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IX/99/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/38/2018 Rady Gminy Podegrodzie
  z dnia 28.12.2018 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
   w Podegrodziu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podegrodzie do gminnego zasobu nieruchomości.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie zlokalizowanej w Olszanie pod nr 1
  i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie zlokalizowanej w Naszacowicach i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Podegrodzie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty od nieruchomości położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. 
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Podegrodzie.    
 26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: działkę ewidencyjną nr 607/2, część działki ewidencyjnej nr 1131 w Gostwicy, część działki ewidencyjnej nr 196/3 w Mokrej Wsi, działkę ewidencyjną nr 213 w Olszanie, część działki ewidencyjnej nr 267/6 w Stadłach.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie w zakresie przeznaczenia działek zlokalizowanych w miejscowościach Brzezna, Chochorowice, Długołęka-Świerkla, Gostwica, Olszana, Podegrodzie,        Podrzecze i Stadła.
 29. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 30. Wolne wnioski i informacje.

 

                                                                                 Przewodniczący

                                                                           Rady Gminy Podegrodzie

                                                                                        (-) Józef Kotarba

Tagi