Zaproszenie na sesję

Podegrodzie, dn. 03.09.2019 r.

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

                 Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w XI sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 12 września 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr Rady Gminy Podegrodzie
  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie
  z dnia 28 grudnia 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Mokra Wieś do gminnego zasobu nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: działkę ewidencyjną nr 260/5 w Brzeznej, część działki ewidencyjnej nr 280/3 w Chochorowicach, działki ewidencyjne nr 120/9, 120/10 w Juraszowej, działkę ewidencyjną nr 332/9w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 809/1 w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 138 w Stadłach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie w zakresie przeznaczenia działek zlokalizowanych w miejscowościach Brzezna, Chochorowice, Gostwica, Mokra Wieś, Olszana, Podegrodzie, Podrzecze, Rogi i Stadła.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 11. Wolne wnioski i informacje.

                                                                                 

                                                                                            Wiceprzewodniczący

                                                                                         Rady Gminy Podegrodzie

                                                                                                       (-) mgr Andrzej Padula

 

 

 

 

 

Tagi