Informacja dla mieszkańców dotycząca przydomowej oczyszczalni ścieków

Każdy mieszkaniec naszej gminy, który planuje budowę przydomowej oczyszczalni ścieków powinien ją przed eksploatacją zgłosić do Wójta Gminy Podegrodzie.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) - gminy prowadzą ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

 

W związku z powyższym, przypominamy o obowiązku dokonania zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków -  zgodnie z art. 152 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) – prowadzący instalację (z której emisja nie wymaga pozwolenia a może negatywnie oddziaływać na środowisko) obowiązany jest dokonać zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Jeśli instalacja jest już eksploatowana – prowadzący ją obowiązany jest zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Dodatkowo przypominamy, iż stosownie do zapisu art. 152 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) – prowadzący instalację zobowiązany jest przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia – w terminie 14 dni – informację o rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, zakończeniu eksploatacji instalacji oraz zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 w/w ustawy.

 

Druk zgłoszenia instalacji (eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków) dostępny jest w Urzędzie Gminy w Podegrodziu w pokoju nr 3 lub na stronie internetowej gminy: BIP / Gospodarka wodno-ściekowa / Nieczystości ciekłe / Przydomowe oczyszczalnie ścieków / Informacja dla mieszkańców / Druk zgłoszenia instalacji.

Tagi