Zaproszenie do wzięcia udziału w VI sesji Rady Gminy Podegrodzie

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w VI sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 18 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.


Proponowany porządek obrad:  

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Wręczenie zaświadczeń o wyborze nowo wybranym Sołtysom z terenu Gminy Podegrodzie na kadencję 2019-2023 oraz podziękowanie ustępującym Sołtysom za dotychczasową współpracę.  
4.    Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Przewodniczącego Rady Gminy.
5.    Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Wójta Gminy.
6.    Przedstawienie obecnej sytuacji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Podegrodzie.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/36/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Brzeznej.
 
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania w 2018 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz raportu z wykonania w 2018 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów ich realizacji w Gminie Podegrodzie.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/38/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28.12.2018 r., w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu za rok 2018.

15.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie na lata 2017-2023.

16.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XL/468/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30.07.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony 10 lat lokalu ośrodka zdrowia w Brzeznej zlokalizowanego na nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 521/2 w Brzeznej.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stadła do gminnego zasobu nieruchomości.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Podrzecze do gminnego zasobu nieruchomości.  
19.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie zlokalizowanej w Olszanie pod nr 1 i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.  
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz stawki opłaty od nieruchomości położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie.
22.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie w 2019 roku.
23.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie.
24.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi związane z pochówkiem zwłok  i korzystaniem z cmentarzy komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie.
25.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwał Rady Gminy Podegrodzie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie.
26.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: części działek ewidencyjnych nr 246, 458, 690/2 w Brzeznej, działkę ewidencyjną nr 832/2 w Brzeznej, część działki ewidencyjnej nr 129/1 w Gostwicy, części działek ewidencyjnych nr 294, 318 w Stadłach, części działek ewidencyjnych nr 90 oraz 523/2 i 525/1 w Podegrodziu.
27.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
28. Wolne wnioski i informacje.

Tagi