Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o podjęciu przez Radę Gminy Podegrodzie Uchwały

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Podegrodzie Uchwały:

  • Nr XXXIX/456/2018 z 27 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie", przyjętego Uchwałą Nr 370/XLVIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 lipca 2010 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 428 poz.3096 z dnia 23 sierpnia 2010 r. wraz z późn. zmianami) w zakresie przeznaczenia działki o nr 939/72 zlokalizowanej w miejscowości Podegrodzie w obszarze przedstawionym na załączniku graficznymnr 1 do niniejszej uchwały;
  • Nr XXXIX/457/2018 z 27 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie" przyjętego Uchwałą Nr 370/XLVIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 lipca 2010 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 428 poz.3096 z dnia 23 sierpnia 2010 r. wraz z późn. zmianami) w zakresie przeznaczenia działek zlokalizowanych w miejscowości Stadła w obszarze przedstawionym na załączniku graficznymnr 1 do niniejszej uchwały.

 

Równocześnie zawiadamiam, iż w związku, z art. 46 pkt 1), art.39 oraz art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2017r. poz.1405), zawiadamiam o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej do ww. zmiany planu.

            W związku z powyższym zawiadamiam, iż wnioski do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mogą być składane w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia tj. do dnia 24 października 2018r.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie, 33 - 386 Podegrodzie 248 lub w albo drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy

 

Wójt Gminy Podegrodzie

Tagi