Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 02.06.2017r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z dnia 21.07.2017r. poz. 1405) oraz uchwał Rady Gminy Podegrodzie Nr: XXIII/260/2017 z dnia 07.02.2017r. i  XXIX/316/2017 z dnia 27.06.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

 

                            z a w i a d a m i a m    o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie części obejmującej tereny położone w miejscowości Podrzecze oraz w części dot. zmiany w § 10 Rozdziału I pn. „Ustalenia ogólne” oraz w § 53 Rozdziału III pn. „Ustalenia szczegółowe” - w dniach od 17 kwietnia do 18 maja 2018r. w Urzędzie Gminy Podegrodzie w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 1. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018r. w Urzędzie Gminy w Podegrodziu w pokoju nr 1 o godz. 10ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie i do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej gmina@podegrodzie.pl (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) do Wójta Gminy Podegrodzie (33-386 Podegrodzie 248) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu

- w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2018r.

Tagi