OGŁOSZENIE Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

      

     Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 2 czerwca 2017r. poz. 1073), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z dnia 21.07.2017r. poz. 1405) oraz uchwał Rady Gminy Podegrodzie Nr: XV/168/2016 z dnia 31 marca 2016r., XVIII/212/2016 z dnia 29 sierpnia 2016r., XIX/219/2016 z dnia 29 września 2016r. i XXIV/282/2017 z dnia 27.03.2017r.,  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

 

                            z a w i a d a m i a m    o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie w części obejmującej tereny położone w miejscowościach: Chochorowice, Gostwica, Naszacowice, Olszanka, Podegrodzie i Podrzecze wraz z prognozami oddziaływania na środowisko - w dniach od 20 listopada do 18 grudnia 2017r. w Urzędzie Gminy Podegrodzie w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 1. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017r. w Urzędzie Gminy w Podegrodziu w pokoju nr 1 o godz. 10ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie i do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej gmina@podegrodzie.pl (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) do Wójta Gminy Podegrodzie (33-386 Podegrodzie 248) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 stycznia 2018r.

Tagi