Zaproszenie do wzięcia udziału w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Podegrodzie

Działając na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) oraz § 25, pkt. 2 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2017r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/240/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 Nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Stadła wraz z budową zbiornika kontaktowego z infrastrukturą towarzyszącą na ujęciu wody w Podegrodziu i studni głębinowej w miejscowości Juraszowa”.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Podegrodzie za pomocą instrumentu płatniczego, innego niż polecenie przelewu, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Podegrodzie oraz jej jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/225/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIX/315/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie części miejscowości Olszana w Gminie Podegrodzie, gdzie zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku.
  10. Zakończenie sesji.

                           

Przewodniczący

Rady Gminy Podegrodzie

(-) mgr Dariusz Kowalczyk

Tagi