Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Ustawa z dnia 15 września 2022r. O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

W dniu 19 września 2022r. weszła w życie:

 

Ustawa z dnia 15 września 2022r.

O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła
w związku z sytuacją na rynku paliw

 

Niniejszą ustawą zmienia się m.in. ustawę z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym. Co oznacza m.in, że:

Art. 50. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
3b. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.”,
c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).”,
d) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.”,
e) w ust. 14 wyrazy „uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego” zastępuje się wyrazami „podpisem zaufanym albo podpisem osobistym”,
f) po ust. 14 dodaje się ust. 14a i 14b w brzmieniu:
„14a. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę umożliwiającą złożenie wniosku za jego pośrednictwem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 19e ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087).
14b. Wniosek złożony przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy z wykorzystaniem certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej ustawy.”,
g) po ust. 15 dodaje się ust. 15a–15e w brzmieniu:
„15a. Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta bierze pod uwagę w szczególności:
1) informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768);
2) informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:
a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa odpowiednio w art. 2i art. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 i 1265),
b) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577),
c) dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 202 i 1692),
d) dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 oraz z 2022 r. poz. 1561);
3) dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców, o których mowa odpowiednio w art. 6
ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191).
15b. Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego zgodnie z art. 2 ust. 2 odpowiednio pkt 1 i 2, odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych. Przepis art. 3 ust. 2 stosuje się.
15c. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
15d. W toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku węglowego.
15e. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ust. 15b, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.”

 

Zmiany wprowadzone ustawą dotyczą także wniosków złożonych od dnia 18 sierpnia do chwili obecnej.

 

 

WAŻNE

  1. WNIOSKI O DODATEK WĘGLOWY ZOSTANĄ PRZYZNANE NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA ŹRÓDŁA CIEPŁA DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOSCI BUDYNKÓW DO DNIA 11 SIERPNIA 2022R. ALBO PO TYM DNIU W PRZYPADKU GŁÓWNYC ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA WPISANYCH LUB ZGŁOSZONYCH PO RAZ PIERWSZY DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW.
  2. WNIOSKI KTÓRE ZOSTAŁY ZGŁOSZONE JAKO DRUGIE I KOLEJNE DLA DANEGO GOSPODARSTWA POZOSTAJĄ BEZ ROZPATRZENIA wg zasady „JEDEN DODATEK NA JEDEN ADRES”
  3. DODATEK WĘGLOWY WYPŁACA SIĘ DO DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA ZŁOŻENIA WNIOSKU A NIE DO 30 DNI JAK DO TEJ PORY; WNIOSKI ZŁOŻONE PO 30 PAŹDZIERNIKA WYPŁACA SIĘ DO 31 GRUDNIA
  4. PRZYZNANIE DODATKU NIE WYMAGA WYDANIA DECYZJI W TEJ SPRAWIE , ODMOWA PRZYZNANIA DODATKU ( NIE POZOSTAWIENIE SPRAWY BEZ ROZPOZNANIA) WYMAGA WYDANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

- OSOBY KTÓRE POODAŁY ADRES MAILOWY OTRZYMAJĄ INFORMACJĘ NA PODANY MAIL;

- OSOBY KTÓRE NIE PODAŁY ADRESU MAILOWEGO WE WNIOSKU MOGĄ OSOBIŚCIE ZGŁOSIĆ SIĘ O WYDANIE INFORMACJI DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ – NIE UDZIELAMY INFORMACJI PRZEZ TELEFON.

5. DODATKU NIE OTRZYMAJĄ OSOBY, KTÓRE ZAKUPIŁY PALIWO STAŁE PO CENIE I OD PRZEDSIĘBIORCY wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanemu do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143 i 1137), który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych, przysługuje rekompensata, zwaną dalej rekompensatą”. Sprzedaż paliwa
stałego po cenie wyższej niż 996,60 zł brutto nie uprawnia do otrzymania rekompensaty.-
OŚWIADCZENIE ZNAJDUJE SIĘ NA WNIOSKU O PRZYZNANIE DODATKU WĘGLOWEGO

6. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH ZŁOŻONY ZA  POŚREDNICTWEM KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ WINIEN BYĆ OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM

 

1377463