Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Bezpłatna kolonia dla dzieci

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej kolonii
dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat.

Miejsce kolonii: Ośrodek Wypoczynkowy HARNAŚ, Bustryk 77 c,     34-521 Ząb

Termin kolonii: 8.08.2022 – 17.08.2022

 

Uwaga!! Tylko 3 wolne miejsca. Termin zgłoszenia do 29. 07.2022 do godz. 11.00 !

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby chętne prosimy o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu wypełnienia odpowiednich dokumentów.

Pierwszeństwo w skorzystaniu z wypoczynku mają dzieci:
- objęte pieczą zastępczą
- pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym: z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci, samotnie
wychowywanych w rozumieniu art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.). Przez samotne
wychowywanie dziecka należy rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w
separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej
jedno dziecko z jego rodzicem,
- z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujących w środowisku ekologicznie
zagrożonym.


Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach materialnych należy rozumieć rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie niebprzekracza kryterium odchodowego określonego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615). Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie, o którym mowa powyżej, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających przekazanie przez rodziców uczestnika wypoczynku wypełnionej karty kwalifikacyjnej, o którym mowa w art. 92k ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

 


Zapewniamy m.in.: transport autokarowy (pod opieką wychowawców), zakwaterowanie i wyżywienie, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, opiekę kadry wychowawczej i medycznej, środki sanitarne. Informacje na temat miejsca zbiórki, godziny wyjazdu i przyjazdu zostaną podane do 5 dni przed kolonią.


Stowarzyszenie zapewnia, adekwatnie do sytuacji, odbiorcom zadania publicznego – osobom ze szczególnymi potrzebami, uczestniczenie w zadaniu na zasadzie równości z innymi osobami. W zakresie dostępności architektonicznej m.in. budynek kolonijny jest dostępny m.in. dla osób niewidomych i słabowidzących, mających trudności w poruszaniu się. Jest zapewniona asysta dla osób wymagających wsparcia. Po budynku można poruszać się z psem asystującym. W zakresie dostępności cyfrowej m.in. Stowarzyszenie zapewnia dostępność cyfrową informacji i dokumentów dot. zadania oraz umożliwia alternatywne formy kontaktu. W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej Stowarzyszenie m.in. zapewnia pomoc tłumacza migowego i asystenta dla osób słabosłyszących. Formy komunikacji są na bieżąco dostosowywane do potrzeb zgłoszonych przez osoby ze szczególnymi potrzebami.

Nasze kolonie zostały dostosowane do aktualnych wytycznych i spełniają wszystkie wymagania sanitarne:
• W dniu wyjazdu dzieci mogą mieć mierzoną temperaturę (podwyższona temperatura wykluczy możliwość wyjazdu na kolonie).
• Zapewniliśmy stały dostęp do opieki medycznej, kontakt z sanepidem, szpitalem, przychodnią.
• W ośrodku kolonijnym jest wydzielona izolatka, wyposażona i przygotowana na przyjęcie osoby chorej
• Zapewnimy według potrzeb środki czystości i dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki itp. dla uczestników i kadry.

 

 

Program wycieczki:

ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek wypoczynkowy HARNAŚ
Bustryk 77c, 34-521 Ząb
Województwo: małopolskie, powiat tatrzański, gmina Poronin.
Ośrodek wypoczynkowy „HARNAŚ” to budynek murowany, piętrowy, w stylu „zakopiańskim”, położony na
dużej, zagospodarowanej działce, strzeżonej, ogrodzonej i oświetlonej.
Na terenie ośrodka m.in.:
− teren rekreacyjno - sportowy
− kuchnia i stołówka
− świetlica
− pomieszczenia pomocnicze, izolatki itp.
− pokoje 2-4 osobowe z łazienkami


ZAJĘCIA EDUKACYJNE — KRAJOZNAWCZE m. in.:
• Wycieczka autokarowa całodniowa do KRAKOWA
- Wawel
W 1890 roku jedną z krypt pod posadzką Katedry Wawelskiej
przeznaczono na pochówek Adama Mickiewicza, poeta
spoczął w podziemiach świątyni, w których chowano polskich
królów i najważniejsze postacie w historii (pochowani są tu
m.in. książę Józef Poniatowski i Tadeusz Kościuszko). W 1927r
do Mickiewicza dołączył Juliusz Słowacki, którego ciało
przeniesiono na Wawel z Paryża z inicjatywy Józefa
Piłsudskiego (który osiem lat później sam spoczął w jednej z
wawelskich krypt). W 1993 roku do sarkofagów dwóch
polskich wieszczów dołączono epitafium poświęcone pamięci
Cypriana Kamila Norwida. W 2010 roku natomiast do poetów w krypcie dołączył kompozytor: w
200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina w wawelskiej krypcie odsłonięto medalion z jego
wizerunkiem.
- Rynek Główny, Kościół Mariacki, Brama Floriańska, Barbakan, Aleja Trzech Wieszczów, Trakt
Królewski, Sukiennice
• Wycieczka piesza górskim szlakiem - Rusinowa Polana i Wiktorówki
- Rusinowa Polana ceniona jest wśród turystów ze względu na piękne widoki
na wschodnią część Tatr i leżącą poniżej Dolinę Białej Wody.
- Wiktorówki - zabytkowe Sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr położone w
Tatrach Wysokich, na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

 


            PROGRAM WYPOCZYNKU:

• „Na papieskim szlaku” - wycieczka Ząb - Gubałówka
- Ząb - to najwyżej położona w Polsce wioska. Rozciąga się stąd wspaniała
panorama Tatr i wiedzie tędy Szlak Papieski na szczyt Gubałówki. Obecnie
Ząb zyskał sławę jako rodzinna miejscowość Kamila Stocha.
- Gubałówka - jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc
w Zakopanem. Obok Giewontu i Kasprowego Wierchu jest to
najpopularniejszy szczyt górujący nad miastem.
• Wycieczka autokarowo – piesza „Sławne Zakopane”
- Kompleks Skoczni Narciarskich
- Cmentarz na Pęksowym Brzyzku - Najstarsza nekropolia Zakopanego, założona
ok. 1850 r. Miejsce pochówku wielu ważnych dla historii i kultury Podhala i Polski
osób.
- Krzeptówki – sanktuarium MB Fatimskiej
- Willa Astoria – Dom Pracy Twórczej Literatów – miejsce gdzie do tej pory
spotykają się, wypoczywają i pracują pisarze i poeci. M.in. bywał tu Cz. Miłosz,
M.Hłasko, S. Mrożek. To tutaj swoje najsłynniejsze dzieło „Solaris” napisał
Stanisław Lem, a W. Szymborska dowiedziała się o otrzymaniu nagrody Nobla.
- GOPR i polscy taternicy – przybliżenie postaci Wandy Rutkiewicz
• Wycieczka autokarowo – piesza „Zakopiańskie historie”
- Zakopiańskie zabytkowe wille
- Park Kulturowy Krupówki – zespół zabytkowych budowli wzdłuż ulicy
Krupówki.
- Jaszczurówka - zabytkowa drewniana kaplica zaprojektowana
przez Stanisława Witkiewicza. Jeden z najpiękniejszych pomników sztuki i
stylu zakopiańskiego w Polsce.
- Do Zakopanego kilkukrotnie przyjeżdżała Maria Konopnicka.
Jej najbardziej znanym utworem tatrzańskim jest baśń dla dzieci
„O krasnoludkach i sierotce Marysi”.
• „Posiada z góralem”– prelekcja o góralskich tradycjach i historii
Spotkanie z góralem dumnym z lokalnej kultury i tradycji, pozwoli uczestnikom dostrzec wartość
kultury lokalnej, również w odniesieniu do własnego dziedzictwa kulturowego, budować poczucie
patriotyzmu lokalnego i szacunku do tradycji i historii własnego regionu.
• Gry i zabawy, konkursy, zajęcia plastyczne, artystyczne, sportowe.
• Wyjście do AQUAPARKU
• Wycieczki piesze okolicznymi szlakami

1330925