Odpady komunalne na terenie Gminy Podegrodzie

INFORMACJA

 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Podegrodzie, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Podegrodzie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1.    SITA MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. ul Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków, Odział w Nowym Sączu, ul. Jana Pawła II, 33 – 300 Nowy Sącz, tel.: (18) 531 45 00,

       email: sita.nowysacz@sitapolska.com.pl,

2.  P.U.K. „EMPOL” Sp. z o. o., oś. Rzeka 133, 34 – 451 Tylmanowa, tel.: (18) 262 50 95, email: pukempol@pukempol.pl,

3.    NOVA Sp. z o. o., ul. Śniadeckich 14, 33 – 300 Nowy Sącz, tel.: (18) 442 12 00,    email: biuro@nova-ns.eu,

4.    EKO energia Sp. z o. o., Powroźnik 96, 33 – 370 Muszyna, tel.: (18) 478 16 22,

5.    Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP S.C, ul. Wyspiańskiego 3, 33 –  300 Nowy Sącz, tel.: (18) 44 20 100,

6.    Transport Specjalizowany - Marek Wójcik, Podegrodzie 172, 33 – 386 Podegrodzie,  tel.: 603 750 374 email: marek.wojcik@poczta.onet.pl

7.    Firma Usługowo - Handlowa DIMARCO, Iwkowa 482, 32 – 861 Iwkowa, tel.: (14) 68 44 059, email: dimarco_ms@poczta.onet.pl.

 

W II pólroczu 2013 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieuchomości zamieszkałych, wyłonionym w drodze postepowania o udzielene zamówienia publicznego była firma SITA MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., Odział w Nowym Sączu, ul. Jana Pawła II, 33 – 300 Nowy Sącz, tel. (0-18) 531-45-00.

W roku 2014 r. również firma SITA MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., Odział w Nowym Sączu, ul. Jana Pawła II, 33 – 300 Nowy Sącz została wyłoniona w drodze postępowania o udzielene zamówienia publicznego dla zadania pn.”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Podegrodzie” i zajmują się odbiorem odpadów komunanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 

Miejsca zagospodarowania, przez podmioty odbierajace odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

W ramach zagospodarowania odpadów, podmiot odbierający zobowiązany jest do przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej lub zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla sądecko - gorlickiego regionu, zgodnie z uchwałą Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego” z późniejszymi zmianami.

 

Odebrane od właścicieli nieruchomości niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne przekazywane są do sortowni zmieszanych odpadów komunalnych w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120 - przewidzianej do zastępczej obsługi regionu, do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

 

Odpady ulegające biodegradacji odebrane od właścicieli nieruchomości o kodzie 20 02 01 oraz pozostałe odpady organiczne zebrane selektywnie przekazywane są do instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów -  firmy Kompostech Sp.  z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiklinowa 4a.

Na sortowni odpadów komunalnych w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 120, 33-300 Nowy Sącz ze strumienia odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne), odebranych z terenu Gminy Podegrodzie wydzielono odpady o kodzie 19 12 12 - pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, które zostały poddane procesowi składowania D5. 

 

Osiągnięte przez Gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

 

W roku 2012 osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 40,36 %, natomiast osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 26,08 %.

W roku 2013 osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 45,60 %, natomiast osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 22,10 %.

 

W tym miejscu raz jeszcze dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gminy Podegrodzie za włączenie się do  selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które bezpośrednio przełożyło się na osiągniecie tak wysokiego poziomu odzysku.

 

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podegrodziu

Na terenie Gminy Podegrodzie funkcjonuje Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwany „GPSZOK” usytuowany na terenie działek przynależnych do zamkniętego składowiska odpadów w miejscowości Podegrodzie.

W punkcie tym właściciele nieruchomości mogą przekazać: chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady o walorach surowców wtórnych tj. szkło, opakowania wielomateriałowe, plastiki i metal jako uzupełnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów.

Punkt ten świadczy usługi 1 raz w tygodniu, w każdy poniedziałek w godzinach                    od 1200-2000 w okresie od kwietnia do września i w godzinach: od 900-1700 w okresie od października do marca.

Mieszkańcy będący właścicielami nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne mogą przekazywać odpady komunalne, o których mowa powyżej do punktu selektywnej zbiórki odpadów odpłatnie, a wysokość opłat za przyjęcie odpadów do GPSZOK-u została określona w Uchwale Nr XXXVIII/411/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Podegrodzie polegającej na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odpadów komunalnych przez Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podegrodziu oraz ustalenia wysokości cen za tę usługę.  

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie odpadów do GPSZOK-u jest Pan Józef Olszak – pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu.

 

Informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2013 r. poz. 1155) przez zbierającego zużyty sprzęt rozumiemy:

1)       prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt złomu lub zakład przetwarzania;

2)      gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3)      prowadzącego punkt serwisowy;

4)      sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego.

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych będzie  nieodpłatnie zbierany w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podegrodziu. Ponadto zużyty sprzęt z gospodarstw domowych będzie odbierany od właścicieli nieruchomości w ramach tak zwanej „wystawki” organizowanej corocznie, do ustawionych w ustalonych miejscach i terminach kontenerów KP-7.

Ponadto informujemy, że zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sprzedawca hurtowy, detaliczny oraz prowadzący punkt serwisowy może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.