XXXII sesja Rady Gminy Podegrodzie

Porządek obrad: 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie  porządku obrad.

3.      Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami.

4.      Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.

5.      Informacja na temat stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Podegrodzie w 2012 roku. 

6.      Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Podegrodzie.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu za 2012 r.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Gminnej w Podegrodziu za 2012 r.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za rok 2012.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Podegrodzie z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/295/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany Uchwały Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/271/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu obowiązkowego zadania własnego Gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/291/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/274/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/276/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zmian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

17. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie.

18.  Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

19.  Interpelacje i zapytania radnych.

20.  Wolne wnioski.

 

Prezentacja_Wójta_Gminy.pdf