XXIX sesja Rady Gminy Podegrodzie

 

Porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się dnia 25 marca 2013 roku
 
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami.
4.      Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
5.          Wystąpienie przedstawiciela RZGW na temat planowanych inwestycji na potokach znajdujących się na terenie Gminy Podegrodzie. 
6.          Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie na lata 2013 – 2020.
7.          Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany Uchwały Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013.
8.          Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Podegrodzie  w 2012 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.                  
9.          Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu w roku 2012. 
10.        Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Podegrodzie w 2012.
11.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania w 2012 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz raportu z wykonania w 2012 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani i efektów jego realizacji w Gminie Podegrodzie.
12.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/263/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
13.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Podegrodzie.
14.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Podegrodzie, maksymalnej kwoty dofinansowana opłat za kształcenie pobieraneprzez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2013 roku.
15.     Omówienie tematu zmiany wysokości miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych z terenu gminy Podegrodzie.
16.     Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chełmiec i Podegrodzie”.
17.     Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki pomocy społecznej” w latach 2013-2015”.
18.     Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie.
19.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie w 2013 r.
20.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których zarządzającym jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
21.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Podegrodzie i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu.
22. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
23. Interpelacje i zapytania radnych.
24. Wolne wnioski.