Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Podegrodzie

AKTUALNOŚCI

Treść

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w XLIV sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.

Proponowany porządek obrad:  

 

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Przewodniczącego Rady Gminy.

4.     Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Wójta Gminy.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Podegrodzie na 2022 rok.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie.    

7.     Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Podegrodzie Nr XXXVIII/429/2022 w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji na realizację zadań w ramach programu pod nazwą: „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji - spr, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.

8.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

9.     Wolne wnioski i informacje.

1377319