ZASADY ODDAWANIA ODPADÓW W GMINNYM PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informuje się mieszkańców Gminy Podegrodzie, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy można nieodpłatnie oddawać segregowane odpady komunalne w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK).

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi przyjmowania odpadów do GPSZOK, informujemy, iż:

  • przyjmowane są tylko odpady od mieszkańców Gminy Podegrodzie,

  • w momencie oddawania należy przedstawić dowód potwierdzający zamieszkiwanie na terenie Gminy Podegrodzie, tj.: dowód osobisty, nakaz płatniczy, informacja/zawiadomienie o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi itp.

W GPSZOK przyjmowane są m. in.: odpady takie jak:

papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony samochodowe, odpady budowlane i remontowe.

W przypadku odbioru odpadów budowlanych i remontowych (drobnych remontów) ustalono nieodpłatny limit do 2,2 m3 rocznie na daną deklarację, natomiast w przypadku zużytych opon samochodowych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są one nieodpłatnie do limitu 10 szt. rocznie na daną deklarację.

Ponownie informujemy, iż punkt ten świadczy usługi 1 raz w tygodniu, w każdy poniedziałek w godzinach od 1200 do 2000 w okresie od kwietnia do września  oraz w godzinach: od 900 do 1700 w okresie od października do marca.

Tagi