Informacja dla mieszkańców odnośnie odpadów znajdujących się na brzegach oraz w korytach potoków i rzeki Dunajec

Nasz znak: ROS.605.4.2019                                                    Podegrodzie, dnia 4 czerwca 2019 r.

Informacja dla mieszkańców odnośnie odpadów znajdujących się na brzegach oraz w korytach potoków i rzeki Dunajec

Każdy mieszkaniec naszej Gminy jest zobowiązany do segregacji oraz utrzymania czystości i porządku, zgodnie z UCHWAŁĄ NR III/23/2018 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 11 grudnia 2018 r. z późn. zm., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako administrator cieków wodnych znajdujących się na naszych terenach kilkakrotnie zwracało uwagę aby na brzegach potoków (m. in.: Gostwiczanki, Brzeźnianki, Łąkty, Jastrzębika, Barczynki oraz Słomki) nie gromadzić odpadów takich jak biodegradowalne typu: trawa, liście, gałęzie oraz popiół.

 Informujemy, iż wysypywanie różnych odpadów takich jak: trawa, liście, gałęzie, gruz, popiół oraz opony itp. w pobliżu potoków i rzeki jest ZABRONIONE!

Śmieci stanowią nie tylko niechlubną wizytówkę dla miejscowości ale także przy większych wezbraniach, odpady roznoszone są przez wodę na całej swojej długości. Również przyczyniają się do zatykania przepustowości i ciągłości brzegu, co stanowi przeszkodę dla migracji ryb oraz wylewania wód z koryt potoków.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości powinni zbierać i gromadzić odpady z chwilą ich powstania, poddając je segregacji a następnie przekazać firmie odbierającej odpady bądź dostarczyć je do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podegrodziu. Odpady  biodegradowalne oddajemy w ramach miesięcznej zbiórki (2 razy w miesiącu przez cały rok). Jeżeli posiadamy dużą ilość wyżej wymienionych odpadów możemy oddać je do GPSZOK w Podegrodziu, które odbierane są bez ograniczeń natomiast popiół umieszczamy do worków z odpadami zmieszanymi (czarne worki) i oddajemy je zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

Wszystkie informacje odnośnie właściwej segregacji, harmonogramy odbiorów itp. dostępne są na stronie internetowej gminy www.podegrodzie.pl : Urząd Gminy / Gospodarka odpadami.

Tagi