Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu

Charakter umowy: umowa na świadczenie usług, od poniedziałku do piątku w godzinach do uzgodnienia indywidualnie z opiekunami dziecka w zależności od potrzeb.

Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Termin realizacji świadczenia: od marca 2019

Miejsce wykonywanej usługi: w miejscu zamieszkania dziecka, tj. gmina Podegrodzie

Kryterium wyboru oferty: cena brutto za godzinę usługi oraz kwalifikacje niezbędne do świadczenia usługi przy czym wynagrodzenie za jedną godzinę wykonywania umowy nie może być niższe niż stawka godzinowa ustalona na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017r.poz.847).

Osoby wykonujące SUO powinny spełniać wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Terapia pedagogiczna, w tym: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych
do samodzielnego życia, zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie
do aktywności.

Niezbędne wymagania:

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania usług w zakresie: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Wykazanie się, co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących placówek:

- szpitalu psychiatrycznym;

- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- ośrodku terapeutyczno- edukacyjno-wychowawczym;

- zakładzie rehabilitacji;

- placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami

rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

- innej jednostce niż wymienione wyżej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychicznym;

3. Posiadanie  udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności

społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

Informacje dodatkowe:

- otwarcie oferty cenowej nie ma charakteru publicznego,

- po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym

oferentem.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” do dnia 22.02.2019. do godziny 10 00 (decyduje data wpływu) osobiście lub pocztą na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

33-386 Podegrodzie 248

Tagi