Zaproszenie do wzięcia udziału w III sesji Rady Gminy Podegrodzie

                 Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w III sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.

Proponowany porządek obrad:  
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Przewodniczącego Rady Gminy.
4. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Wójta Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/389/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/365/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Nowosądeckiego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.  
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie pomocy w formie posiłku „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  
23. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Podegrodzie.
24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz stawki opłaty od nieruchomości położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Brzezna do gminnego zasobu nieruchomości.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/348/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie.
29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie w zakresie zmiany części tekstowej planu odnoszącej się do ustaleń zawartych w § 49 i § 53 Rozdziału III pn. „Ustalenia szczegółowe”.
30. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących działki ewidencyjne nr 879/16, 879/19, 879/22, 879/24, 881/13, 881/16 położone w miejscowości Brzezna.
31. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: części działek ewidencyjnych nr 133/1 i 133/2 w Brzeznej (przed podziałem część działki 133 w Brzeznej), część działki ewidencyjnej nr 17/2 w Długołęce-Świerkli, działkę ewidencyjną nr 55 w Długołęce-Świerkli, część działki ewidencyjnej nr 242/9 w Długołęce-Świerkli, działkę ewidencyjną nr 302/3 w Długołęce-Świerkli, działkę ewidencyjną nr 127 w Gostwicy, działkę ewidencyjną nr 222 w Naszacowicach, część działki ewidencyjnej nr 86 w Podegrodziu.
32. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenu położonego w miejscowości Podegrodzie obejmującego działkę ewidencyjną nr 1087/6, części działek ewidencyjnych nr 1087/8 i 1087/13.
33. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
34. Wolne wnioski i informacje.


Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Podegrodzie
(-) mgr Andrzej Padula

Tagi