Zaproszenie do wzięcia udziału w XLIII sesji Rady Gminy Podegrodzie

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w XLIII sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 13 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.

Proponowany porządek obrad: 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami.
4.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/389/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/484/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Nowosądeckiego.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/475/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Podegrodzie na realizację zadań w ramach programu pod nazwą: „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji - paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Podegrodzie.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.  
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Podegrodzie.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie zlokalizowanej w Olszanie pod numerem 1 i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
14.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15.    Interpelacje i zapytania radnych.
16.    Wolne wnioski.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Podegrodzie

(-) mgr Dariusz Kowalczyk

Tagi