W dniu 4 października 2018 odbyła się XLII sesja Rady Gminy Podegrodzie

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/389/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Nowosądeckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Podegrodzie Nr Xli/473/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.    
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Gminie Podegrodzie. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Podegrodzie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie nieruchomości położnej w miejscowości Podrzecze do gminnego zasobu nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie w trybie bezprzetargowym.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie w zakresie przeznaczenia działek zlokalizowanych w miejscowościach Brzezna, Gostwica, Naszacowice, Podegrodzie, Rogi i Stadła.
 16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski.
Tagi

GALERIA