Zaproszenie do wzięcia udziału w XLII sesji Rady Gminy Podegrodzie

                                                                                       Podegrodzie, dn. 25.09.2018 r.

 

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

 Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w XLII sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 4 października 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.

 

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/389/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Nowosądeckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Podegrodzie                          Nr Xli/473/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.    
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Gminie Podegrodzie. 
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.                             

                                                                                    Przewodniczący

                                                                             Rady Gminy Podegrodzie

                                                                            (-) mgr Dariusz Kowalczyk

 

Tagi