Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1045)  zawiadamiam:

  1.   o podjęciu przez Radę Gminy Podegrodzie uchwały Nr XXXI/348/2017 z dnia 12 września 2017r. oraz uchwał Nr: XXIX/316/2017 z dnia 27.06.2017r. i XXXIV/403/2017 z dnia 27.12.2017r. w sprawie przystąpienia do
    • zmiany części tekstowej zawartej w § 54 Rozdziału III pn. „Ustalenia szczegółowe”,
    • zmiany przeznaczenia terenów obejmujących tereny w rejonie:

   - działek nr: 350/1, 351/1, 352/1 i 353 położonych w Podegrodziu,

         - działki nr 505/1 położonej w Długołęce-Świerkli,

   - działki 676/2 położonej w Olszanie,

   - 101/2, 102/2, 269/2, 269/3, 270/2, 270/3, 392/5, 392/4, 401/4, 475/1, 475/2, 476/2, 477/1 i 477/2 położonych w Brzeznej;

2. o  przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany ustaleń w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu i do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 23 lutego 2018r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Podegrodzie (33-386 Podegrodzie 248) lub w postaci elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Podegrodzie o podjęciu przez Radę Gminy Podegrodzie uchwał Nr: XXIX/316/2017

Tagi