Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

przyjętego  uchwalą Uchwałą nr 370/XLVIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 lipca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 428, poz. 3096 ze zm.)

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 poz. 353)

zawiadamiam

  • o podjęciuprzezRadę Gminy Podegrodzie Uchwały Nr XLII/451/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 maja 2014 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, przyjętego Uchwałą nr 370/XLVIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 lipca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 428, poz. 3096)  dla części działki nr 882 we wsi Gostwica w granicach określonych w załączniku nr 2 do ww. Uchwały.

  • oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248  w terminie 21 dni od daty umieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w wyżej podanym terminie od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie BIP UG Podegrodzie w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: gmina@podegrodzie.pl, lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Wniosek winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Tagi