Zaproszenie do wzięcia udziału w XXXVII sesji Rady Gminy Podegrodzie

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 25, pkt 1 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w XXXVII sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 15 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Starym Sączu oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Podegrodzie w 2017 roku.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Podegrodzie w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Podegrodzie za rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Podegrodzie z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/365/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Nowosądeckiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/428/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brzezna do gminnego zasobu nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Długołęka-Świerkla do gminnego zasobu nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 168/1 w Stadłach oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy.
 17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Podegrodzie

(-) mgr Dariusz Kowalczyk

Tagi