INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy, który ustala, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

 

Władający nieruchomością (lub obiektem budowlanym na nieruchomości) o powierzchni powyżej 3500 m2, na której wykonuje się roboty, lub  która została zabudowania w ponad 70% powierzchni nieruchomości, proszeni są o przedstawienie danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Wójta Gminy Podegrodzie w terminie do 23.04.2018 r. według stanu na dzień 1.01.2018 r. (w przypadku jeżeli stan faktyczny na dzień złożenia oświadczenia odbiega od stanu w dniu 01.01.2018 r. informację taką należy zamieścić w treści oświadczenia) dostarczając wypełnione oświadczenie w zakresie punktu 1 - 4. Pozostali władający składają oświadczenie wypełniając pkt 1.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Podegrodzie oraz w BIP Gminy Podegrodzie, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 3.

Wójt Gminy Podegrodzie ustali wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, którą przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłaty za usługi wodne w formie odrębnej informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono ww. informację w kasie Urzędu Gminy Podegrodzie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy, wskazany w informacji. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

  1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
  2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
    1. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
    2. od 10 do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
    3. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

oswiadczenie oplata retencyjna.docx

Tagi