Zarządzenie nr 751/2018 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.),

Wójt Gminy Podegrodzie zarządza co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Podegrodzie przez okres 21 dni, zaś informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się w prasie lokalnej obejmującą swoim zasięgiem Powiat Nowosądecki oraz na stronie internetowej Gminy Podegrodzie.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy Podegrodzie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Tagi