Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

przyjętego uchwalą Uchwałą nr 370/XLVIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16
lipca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 428, poz. 3096 ze zm.)
Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39
w związku z art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 poz. 353)

zawiadamiam

· o podjęciu przez Radę Gminy Podegrodzie Uchwały Nr XXXIV/403/2017 z
dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminie Podegrodzie – w zakresie
zmiany części tekstowej planu odnoszącej się do ustaleń zawartych w § 10,
Rozdziału I pn „Ustalenia ogólne” dla obszaru określonego w załączniku nr 22
do ww. uchwały obejmującego cz. działki nr 102 położonej w obrębie
Podrzecze w granicach określonych w załączniku do ww. Uchwały
· oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dotyczącej w/w projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie, 33-386
Podegrodzie 248 w terminie 21 dni od daty umieszczenia obwieszczenia na tablicy
ogłoszeń.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w wyżej
podanym terminie od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie BIP UG
Podegrodzie w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu
na adres mailowy: gmina@podegrodzie.pl, lub opatrzone podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
Wniosek winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 

Tagi