Inwentaryzacja ogrzewania budynków – ankiety

Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą Nr XXXII/451/17 z dnia 23 stycznia 2017r. przyjął aktualizację „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”. Na mocy w/w Uchwały na gminy nałożono obowiązek stworzenia i bieżącej aktualizacji Bazy Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków w Małopolsce, udostępnionej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Tym samym, Sejmik Województwa Małopolskiego zobowiązał właścicieli wszystkich budynków na terenie danej gminy, zarówno właścicieli indywidulanych gospodarstw domowych jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, do przekazywania właściwym urzędom gminy wszystkich danych dotyczących budynków, niezbędnych do bieżącej aktualizacji Bazy.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się do wszystkich Państwa z prośbą o wypełnienie Ankiety do Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków i  dostarczenie jej w najbliższym czasie do Urzędu Gminy Podegrodzie. Ankiety zostały do wszystkich Państwa przekazane sołtysom.

Wykonanie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji ogrzewania budynków pozwoli nam ocenić skalę potrzeb w zakresie docieplenia budynków czy wymiany pieca na nowy oraz wypełnić obowiązki nałożone m.in. przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

Wszystkie informacje podane w ankiecie będą wykorzystane jedynie na potrzeby zadań związanych z ochroną powietrza, w tym likwidację źródeł niskiej emisji. Podane dane nie będą wykorzystywane w innych celach czy też przekazywane podmiotom trzecim.

Wypełnioną ankietę można zostawić na Dzienniku Podawczym, w pokoju nr 32
u Ekodoradcy lub przesłać na adres: e.surma@podegrodzie.pl. Ewentualne pytania można zadawać pod numerem telefonu 18 445 90 33 wew. 80.

Projekt LIFE-IP MALOPOLSKA/LIFE14 IPE PL 021 realizowany przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej

Ankieta dotycząca Bazy Inwentaryzacji Źródeł Ciepła.docx

Ankieta dotycząca Bazy Inwentaryzacji Źródeł Ciepła.pdf

Tagi